Language Assistance Services | Ambetter from Arizona Complete Health

 

Language Assistance

English:
Attention: If you speak a language other than English, oral interpretation and written translation are available to you free of charge to understand the information provided. Call 1‐888‐926‐5057 (TTY/TDD 1-888-926-5180) .

Español (Spanish): 
Si habla español, dispone sin cargo alguno de interpretación oral y traducción escrita. Llame al 1‐888‐926‐5057 (TTY/TDD 1-888-926-5180).

Diné bizaad (Navajo):
Diné k’ehjí yáníłti’go ata’ hane’ ná hólǫ́ dóó naaltsoos t’áá Diné k’ehjí bee bik’e’ashchį́įgo nich’į’ ádoolníiłgo bee haz’ą́ ałdó’ áko díí t’áá át’é t’áá jíík’e kót’éego nich’į’ ąą’át’é. Kojį’ hólne’ 1‐888‐926‐5057 (TTY/TDD 1-888-926-5180).

中文 (Chinese - Mandarin): 
若您讲中文,我们会免费为您提供口译和笔译服务。请致电 1‐888‐926‐5057 (TTY/TDD 1-888-926-5180)。

中文 (Chinese - Cantonese):
我們為中文使用者免費提供口譯和筆譯。請致電 1‐888‐926‐5057 (TTY/TDD 1-888-926-5180)。

Tiếng Việt (Vietnamese): 
Nếu quý vị nói Tiếng Việt, có sẵn các dịch vụ thông dịch bằng lời và biên dịch văn bản miễn phí dành cho quý vị. Hãy gọi 1‐888‐926‐5057 (TTY/TDD 1-888-926-5180).

العربية (Arabic): 
إذك انت تتحدث اللغة العربية، تتوفر لك ترجمة شفهية وترجمة تحريرية مجانًا اتصل بالرق 5057-926-888-1 (TTY:TDD 1-888-926-5180).م

Tagalog: 
Kung ikaw ay nagsasalita ng Tagalog, mayroong libreng oral na interpretasyon at nakasulat na pagsasalin na maaari mong gamitin. Tumawag sa 1‐888‐926‐5057 (TTY:TDD 1‐888‐926‐5180).

한국어 (Korean): 
한국어를 하실 경우, 구두 통역 및 서면 번역 서비스를 무료로 제공해드릴 수 있습니다. 1‐888‐926‐5057 (TTY:TDD 1‐888‐926‐5180) 번으로 전화하십시오.

Français (French): 
Si vous parlez français, vous disposez gratuitement d’une interprétation orale et d’une traduction écrite. Appelez le 1‐888‐926‐5057 (TTY:TDD 1‐888‐926‐5180)

Deutsch (German): 
Für alle, die Deutsch sprechen, stehen kostenlose Dolmetscher- und Übersetzungsservices zur Verfügung. Telefon: 1‐888‐926‐5057 (TTY:TDD 1‐888‐926‐5180).

Русский язык (Russian): 
Если вы говорите по-русски, услуги устного и письменного перевода предоставляются вам бесплатно. Звоните по телефону 1‐888‐926‐5057 (TTY:TDD 1‐888‐926‐5180).

日本語 (Japanese):
日本語を話される方は、通訳(口頭)および翻訳(筆記)を無料でご利用いただけます。 電話番号 1‐888‐926‐5057 (TTY:TDD 1‐888‐926‐5180)

فارسی (Persian): اگر به زباف نارسی صحبت ميکنيد, ترجمه شفاهی و کتبی بدوه نزينه بریا شما قابل دسترسی ميباشد با شمار(TTY:TDD 1-888-926-5180) 1-888-926-5057ه تماس بگﯾرﯾد.

ܣܘܼܪܸܬ݂ (Syriac): 

ܐܸܢ ܡܚܲܟܝܼܬܘܿܢ ܣܘܼܪܹܝܬ، ܩܪܝܼܡܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܪܲܩܡܵܐ ܩܵܐ ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܡܲܡܠܠܵܝܵܐ ܘܲܟܬܵܒ̣ܵܢܵܝܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ،  5057-926-888-1  (TTY:TDD 1-888-5180)

Српски (Serbo-Croatian): 
Ako govorite srpsko hrvatski, usmeno i pismeno prevođenje vam je dostupno besplatno. Nazovite 1‐888‐926‐5057 (TTY:TDD 1‐888‐926‐5180)

ไทย (Thai): 
หากคุณพูดภาษา ไทย เรามีบริการล่ามและแปลเอกสาร โดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย โทรศัพท์ 1‐888‐926‐5057 (TTY:TDD 1‐888‐926‐5180)